طبقه بندی منطقه ای متامفتامین با استفاده از کروماتوگرافی گازی-اسپکتروسکوپی جرمی و کمومتریکس

نویسندگان

چکیده

با توجه به عوارض شدید روحی و جسمی ناشی از متامفتامین )شیشه(، پیشگیری از توزیع و گسترش این ماده مخدر در دستور کار پلیس مواد مخدر بوده و هست. از طرف دیگر، از چندین سال قبل آنالیزهای دستگاهی و دقیق برای شناسایی کمی و کیفی متامفتامین در برنامه آزمایشگاه های تحقیقاتی پلیس قرار داشته است. در این پژوهش
سعی بر آن شده که با استفاده از آنالیز کروماتوگرافی گازی-اسپکترومتری جرمی و ترکیب آن با روشهای توانمند کمومتریکس یک مدل طبقه بندی برای متامفتامین توقیف شده از مناطق مختلف ایران ارائه شود. در این کارهر چند "آنالیز اجزاء اساسی" برای آشکارسازی خوشه ها )نمونه های دارای شباهت محتویات( موجود در مناطق
مختلف موثر بود اما نتوانست طبقه بندی متمایز کننده بین نمونه های مناطق مختلف ایجاد کند. برای منظور اخیر از روش "آنالیز متغیرهای متعارف توسعه یافته"استفاده شد و مدل طبقه بندی برای تمایز سه منطقه جنوب، غرب و تهران ساخته شد که حساسیت و گزینش پذیری بسیار عالی در هر سه منطقه تحت مطالعه و نیز نمونه های کلاس نشده بسیار جزئی حاصل شد. نتایج بدست آمده و شباهت الگوی کروماتوگرام نمونه های هر منطقه به هم، می تواند بیانگر یک الگوی توزیع منطقه ای متامفتامین در کشور باشد.

کلیدواژه‌ها