مواد روانگردان جدید(قسمت اول)

نویسندگان

چکیده

همواره انواع مختلفی از محرک های آمفتامینی در بازار وجود داشته است. در سال های اخیر شاهد عرضه مواد روانگردان جدید به عنوان جایگزین های قانونی برای مواد مخدر تحت کنترل بین المللی هستیم که تاثیرات مشابهی
را بر روی مصرف کننده ایجاد می نماید و باعث بروز آسیب های جسمی و مخاطره انداختن امنیت جامعه می شود.
وجود تقاضای بالا در بازار،افزایش دسترسی و گزارش های واصله در خصوص افزایش مصرف و خرید و فروش این مواد، نگران یهایی را در جوامع بین المللی در خصوص احتمال شکل گیری گروههای سازمان یافته و فعالیت آنها در بازار غیر قانونی ایجاد نموده است. در این مقاله مواد رواد روانگردان جدید ( NPS) تعریف و طبقه بندی شده و درخصوص عوارض جانبی مصرف آن ها توضیحاتی داده شده است.

کلیدواژه‌ها