آنالیزمواد مخدر با استفاده از FTIR

نویسنده

چکیده

سیستم FTIR مدرن روشی سریع برای تجزیه و تحلیل نمونه ها است. در این روش از تکنیک طیف سنجی مادون قرمز برای شناسایی مواد مخدر استفاده می شود. اما به علت وجود ناخالصی های موجود در مواد مخدر، ممکن است نتایج مبهمی بدست آید که نتوان از آن به عنوان مدرکی مبنی بر اثبات یا عدم اثبات شناسایی ماده مورد نظر استفاده کرد. این مقاله به ذکر قابلیت های طی فسنجی مادون قرمز در شناسایی مواد مخدر م یپردازد. از این بین، دستگاهFTIR نقش بسیار مهمی را در امر بر عهده دارد. نکته کلیدی دستگاهFTIR مدرن، سیستم نمون هبرداری با استفاده از روش ATR است که به سرعت و بدون نیاز به آماده سازی نمونه، اسکن را انجام داده و میزان جذب نمونه را در یک صفحه به نمایش می گذارد که با جستجو در سیستم کتابخانه ای آن می توان نمونه موجود را شناسایی کرد.

کلیدواژه‌ها