تبیین رابطه بین میزان تغییرات اجتماعی- فرهنگی و میزان تغییرات جرایم مواد مخدر

نویسنده

چکیده

تغییرات پرشتاب، فزاینده و فراگیری که هر روز با آهنگی سریع تر از دیروز جوامع انسانی را دست خوش دگرگونی می سازند، توجه به سازه های تحلیلی و تجربی را در حوزه های دانش نظری و سیاست گذاری اجتماعی،
ضرورتی تازه بخشیده است. این تغییرات پرشتاب آسیب های اجتماعی و جرایم بی شماری از جمله مواد مخدر را پدید آورد هاند. پژوهش حاضر به دنبال تبیین عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر تغییرات میزان جرایم مواد مخدر در شهر تهران می باشد؛ تا از این طریق بتواند سهم هر یک از متغیرهای مستقل را شناسایی و تعیین نماید.
روش تحقیق در این پژوهش، روش طولی-تطبیقی است. جامعه آماری تحقیق را شهر تهران در طی سال های 1380-1390 تشکیل میدهد و واحد تحلیل نیز شهر است. این زمینه روش شناسی، مهم ترین متغیرهای تحقیق در یک چارچوب نظری انتخاب گردیده و سپس با استفاده از داده های ثانویه، الگوی تحلیلی مورد آزمون تجربی
قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تغییرات اجتماعی- فرهنگی تاثیر معناداری بر جرایم مواد مخدر دارند.
الگوی تحلیلی این تحقیق 90 و 63 درصد از تغییرات جرایم مواد مخدر را در ایران می تواند توضیح دهد و باقیمانده آن را متغیرهای دیگری تبیین میکنند که در محدوده بررسی این پژوهش نمی باشند.

کلیدواژه‌ها