نقش درآمدهای ناشی از قاچاق موادّ مخدر در افزایش پولشوئی و سیاستهای تقنینی مقابله با آن

نویسنده

چکیده

برخی از فعالیت های غیرقانونی ارتکابی توسط باندها و گروه های جنایتکار همچون قاچاق موادّمخدر و پولشوئی، گستر هائی جهانی یافته و اکثر کشورهای دنیا را با خود درگیر نموده و همچون سیلی بنیان کن با آثاری مخرب و ویرانگر، امنیت، اقتصاد، سیاست و سایر ارکان اساسی کشورها را در معرض تهدید قرار م یدهند که به دلیل
گستردگی و تنوع آثار زیانبار اینگونه جرائم و قدرت برخی باندها و گروه های سازمان یافته مجرمانه، برخورد و مقابله با این اقدامات و جنایات از عهده یک کشور به تنهائی برنیامده و برای مواجهه و مقابله با چنین اعمال و
جرائم بین المللی ای، الزاماً باید تدابیر و سیاس تهائی را تدارک دید که تدوین و تصویب قوانین و مقررات متناسب و
جامع داخلی، چند جانبه و یا بی نالمللی م یتوانند گام های مهمی در مبارزه با ارتکاب این قبیل جرائم سازمان یافته
بین المللی باشند که امید آن میرود با همکاری بیش از پیش کشورها و فعالیت های دقیق و مداوم نهادها و سازمانهای بین المللی در ریشه کن نمودن جرائم سازمان یافته، شاهد کاهش آمار ارتکاب اینگونه جرائم در دنیا باشیم.

کلیدواژه‌ها