ارزیابی مدیریت پشتیبانی عملیات در کشفیات مواد مخدرپلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا (عملیات ویژه ناجا و فاتب)

نویسندگان

چکیده

ارزیابی عملکرد یکی از مباحث ویژه مدیریت و ابزار مناسبی برای ارتقای عملکرد سازمان به حساب می آید.در این تحقیق ما تلاش داریم تا در میزان نقش سه مولفه از شاخص های پشتیبانی عملیات شامل اطلاعات،تجهیزات و انسانی در میزان کشفیات مواد مخدر در عملیات ویژه ناجا درسال 1391 را مورد ارزیابی قرار دهیم.تصمیم بر این بود تا کار به صورت میدانی انجام شود؛ که بنا به دلایلی میسر نگردید و به ناچار برای رسیدن به این مهم از پرسشنامه استفاده شد. 100 نفر از کارکنان به عنوان جامعه آماری انتخاب و پرسشنامه ها در بین آنها توزیع و بعد از تکمیل و جمع آوری دادها تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمونspss انجام گردید در نتیجه به استناد دادها بدست آمده؛ تجهیزات و دستگاههای کشف و دیگر شاخص های تعریف شده در آزمون ارزیابی با 81 % بالاترین نقش و بعد اطلاعات و شاخص های مورد نظر در این بحث با77 % در رتبه دوم و بعد انسانی باشاخص آموزش و تجربه با 72/5% در رتبه سوم نقش آفرینی در میزان کشفیات مواد مخدر را در سال 1391 در عملیات ویژه ناجا و فاتب را داشته اند. این نتیجه کی نقطه قوت ؛و کی نقطه ضعف پلیس مبارزه با مواد مخدر می باشد. یافته ها در قالب پیشنهادهای کاربردی برای بهبود عملکرد پشتیبانی عملیات و پلیس در مبارزه با قاچاق مواد مخدر به یگان مربوطه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها