بررسی عوامل موثر بر کارایی سگ های موادیاب در کشفیات مواد مخدر سال91

نویسندگان

چکیده

امروزه یکی از بزرگترین چالش های فراروی جامعه های انسانی تولید و قاچاق مواد مخدر است که این پدیده به موازات پیشرفت جوامع و توسعه فناوری ها، پیچیدگی بیشتری یافته و نگرانی های تازه ای را در سطح ملی و بین المللی موجب گردیده است. مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر کارایی سگ های موادیاب در کشفیات
پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال 1391 با حجم نمونه 239 پرونده مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد هر سه عامل؛ ویژگی های سگ های موادیاب، ویژگی های مربیان سگ های موادیاب و ویژگی های مناطق جغرافیایی رابطه معناداری با کارایی سگ های موادیاب در کشفیات مواد مخدر داشته است.

کلیدواژه‌ها