کاربرد اطلاعات پرونده های جنایی در پلیس اطلاعات محور: مثالی از پروفایل مواد مخدر

نویسنده

چکیده

امروزه، تمرکز علوم جنایی بطور عمده بر روی تولید مدارک برای دادرسی قضایی میباشد. در حالی که بسیاری از تشخیص ها در مرحله ی
اولیه فرآیندهای جنایی مهم و گسترده میباشند، اما به نظر میرسد منابع مورد استفاده در این زمینه از کارایی لازم برخوردار نباشند. در اغلب کشفیات، اطلاعات بنیادی از گذشته در بانک اطلاعاتی یا پرونده های پیشین وجود دارد. چنین اطلاعاتی میتواند بطور مؤثر برای حل پرونده های ویژه ای مانند پرونده های مرتبط به هم یا برای درک بهتر فعالیتهای جنایی بصورت کلی مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله مروری بر نقش گسترده علوم جنایی را با تأکید خاص بر روی اطلاعات مواد مخدر موجود در پلیس فدرال استرالیا(AFP) در ابتدا، نمای کلی از شرایط کنونی ارائه و نقش پروفایل فیزیکی و شیمیایی مواد مخدر با استفاده از AFP بعنوان یک مدل سازمانی بحث خواهد شد. این شرایط برای اروپا و بویژه سوئیس نیز ارائه شده است. بطور کلی، ضرورت تغییر نگرش به سوی دیدگاه اطلاعات محور بویژه در موضوع پروفایل مواد مخدر استدلال شده است.

کلیدواژه‌ها