متادون

نویسندگان

چکیده

بیماران وابسته به اپیوئیدها در مراحل پیشرفته ممکن است قادر به رسیدن به وضعیت پرهیز مداوم نباشند. به همین دلیل
در صورت عدم وجود درمان محافظت کننده، این بیماران ناگزیر خواهند بود تا پایان عمر زندگی خود را حول محور تهیه و مصرف مواد بگذرانند. متادون یکی از داروهایی میباشد که به منظور ترک اعتیاد معرفی شده است. متادون به صورت عمده توسط زیر گروهی از آنزیم p450 یعنی CYP3A4 متابولیزه شده و بخش اعظم این آنزیم در کبد و مقادیر بسیار اندک در مخاط دستگاه گوارش یافت میشود. داروهایی که باعث القا یا مهار فعالیت این آنزیمها میشوند، میتوانند با سوخت و ساز
متادون تداخل کنند. در نتیجه استفاده همزمان از سایر مواد و داروهای تضعیف کننده دستگاه اعصاب مرکزی به همراه متادون با خطر جدی مسمومیت و در پی آن مرگ به همراه دارد. در این مقاله سعی شده است پس از معرفی متادون، به مزایا و معایب
مصرف آن اشاره گردیده و با توجه به اهمیت آنالیز متادون، گزیده ای از رو شهای آنالیزی این دارو از جمله رو شهای کروماتوگرافی
و الکتروشیمیایی معرفی و همچنین فارماکولوژی این دارو و داروهایی که با این دارو تداخل دارند بررسی میگردد.

کلیدواژه‌ها