کاربرد طیف بینی رامان در شناسایی مواد مخدر

نویسنده

چکیده

طیف بینی رامان مطالعه نوعی از بر همکنش بین نور و ماده است که در آن نور که عموماً از یک منبع لیزر تأمین میشود،دچار پراکندگی غیرکشسان میگردد. پراکندگی غیرکشسان به این معناست که فرکانسهای فوتو نها در اثر برخورد با نمونه تغییر کند. این تغییر میتواند شامل افزایش یا کاهش فرکانس نسبت به فوتو نهای اولیه باشد که به این پدیده اثر رامان گفته میشود. پیکهای طیف رامان به فرکانسهای ارتعاشی ماده مربوط بوده که میتوانند بعنوان اثر انگشت برای شناسایی مواد مورد استفاده قرار گیرند. تکنیک رامان میتواند نمونه ها را به روش غیرتماسی و غیرمخرب از میان مواد بسته بندی شفاف یا نیمه شفاف بررسی کند. بنابراین، موادی مانند داروها و مواد مخدر را میتوان از میان کیسه پلاستیکی حاوی آن آنالیز نمود و به این ترتیب از آسیب مدارک و شواهد جنایی یا آلوده شدن آنها جلوگیری میشود. میتوان پروب طیف بینی رامان مجهز
به فیبر نوری را به گونه ای طراحی نمود که بتوان به آسانی آنالیز را در محل انجام داد. به این ترتیب نیازی به برداشت فیزیکی
نمونه مواد درون مخزن و خطرات حمل آن به یک آزمایشگاه ثابت جهت تحلیل مواد نمیباشد. در این مقاله به طور خلاصه به شرح تئوری طیف بینی رامان و کاربردهای آن در حوزه شناسایی مواد مخدر میپردازیم.

کلیدواژه‌ها