نقش آموز شهای تخصصی در افزایش میزان کشف مواد مخدر سراسر کشور در سا لهای90-91

نویسندگان

چکیده

قاچاق و مصرف مواد مخدر به مثابه یکی از غم انگیزترین تراژدیهایی است که ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی بسیاری از
افراد جامعه را متأثر می سازد. در این راستا، پلیس مبارزه با مواد مخدر در صف مقدم به مبارزه همه جانبه و دایمی با این پدیده خانمان سوز برخواسته است. بی شک زمینه داشتن پلیسی هوشمند، ارائه آموز شهایی مبتنی بر علوم روز و همگام با توسعه و پیچیدگی رو شهای جدید قاچاق مواد مخدر می باشد. مقاله حاضر به بررسی نقش آموزش های تخصصی در افزایش
میزان کشف مواد مخدر در سا لهای 1390 و 1391 میپردازد. این مقاله از نوع اسنادی بوده که در آن با بهر هگیری از آمار و
ارقام کشفیات انواع مواد مخدر و نیز آموزشهای داده شده در سا لهای مذکور و نیز با بهره گیری از نظریات صاحب نظران امر
میزان تأثیر آموز شهای تخصصی را بررسی مینماید. نتایج نشان میدهد که یکی از عوامل مهم در افزایش میزان کشفیات انواع مواد مخدر در سال91 نسبت به سال 90، ارتقای سطح دانش کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر از رو شها و تکنیک های جدید قاچاق توسط سوداگران مرگ و نیز فراگیری روشهای نوین مقابله با این پدیده شوم میباشد.

کلیدواژه‌ها