مدیریت کیفیت در پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب(شعب مبارزه با مواد مخدر کلانتر یها و پایگاه های تابعه پلیس باتأکید بر فرآیند بهبود مستمر)

نویسنده

چکیده

مدیریت کیفیت نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران(مکنا)،آبان ماه سال 1389 به منظور ایجاد کیفیت و رشد تعالی در
ناجا مطرح شد. محصول فعالیتها و پژوهشهای آن، تدوین یک سیستم مدیریت کیفیت بومی است که بر اساس استانداردهای
بین المللی نگاشته شده است. لیکن در پیکره آن توجه به نیازهای خاص ناجا نیز گنجانده شده است. مکنا متشکل از مجموع های
از الزامات عملیاتی در خصوص مراحل مختلف عرضه خدمات و انجام وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران مبتنی بر
اهداف سازمانی میباشد. یکی از مهمترین اهداف این طرح ، بررسی و ارائه سیستمی برای یکسان سازی روش اجرای فرآیندهای
مورد استفاده در ناجا و همچنین اصاح و بهبود مستمراین فرآیندها به منظور افزایش میزان رضایت ذی نفعان میباشد.این ذی نفعان شامل کارکنان ناجا، ارباب رجوع و همچنین سایر سازمانهایی است که به نوعی با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط هستند. در مقاله حاضر ، به منظور آشنایی رؤسا، مدیران و فرماندهان پلیس با مفاهیم و اصطلاحات مربوطه و فرآیندهای پرکاربرد در امر مبارزه با مواد مخدر ، پس از تعریف کیفیت ، مدیریت کیفیت جامع ، مکنا، اهداف اجرای مکنا، به تعریف فرآیند ، روش یکسان سازی و اجرای فرآیندها پرداخته و سپس فرآیندهای پرکاربرد در شعب مبارزه با مواد مخدر کلانتر یها معرفی، در ادامه به تعریف رویکرد بهبود مستمر،5s و نحوه پیاده سازی اصول آن در شعب کلانتر یها و پایگا ههای تابعه پلیس پرداخته م یشود. امید که با پیاده سازی صحیح اصول مکنا در همه سطوح ناجا، شاهد افزایش کیفیت خدمات و رضایت ذی نفعان و رشد تعالی سازمان باشیم.

کلیدواژه‌ها