شناسایی ژنهای کنترل کننده یادگیری و حافظه در سگ سانان

نویسنده

چکیده

به علت کاربرد متنوع سگ در دنیای امروز، مطالعه خصوصیات رفتاری سگ اهمیت بسزایی دارد. یکی از رفتارهای مهم،توان جستجو میباشد که بیشتر تحت اثر ژ نهای یادگیری و حافظه حیوان بوده و اطلاعات زیادی در رابطه با این ژ نها در سگ سانان در دسترس نمیباشد. در مقاله حاضر، با کاوش در داد ه های زیستی و متون علمی موجود، چنین ژ نهایی در حیوانات مدل یافت شده و سپس پروتئین این ژ نها در سگ و انسان نیز از پایگاه داده UniProt استخراج گردید. اما از آنجا که صرف تشابه پروتئین ها نشان دهنده عملکرد یکسان آنها نیست، با انجام آنالیزهایی در پایگا ههای اطلاعاتی KEGG ،Interpro, Psort ،Quick Go به بررسی و مقایسه این پروتئین ها از نظر خانواده پروتئینی، دومین ها، فرآیندهای بیولوژی، عملکرد مولکولی،موقعیت سلولی و مسیرهای
متابولیسمی انجام گردید. نتیجه بررسیها نشان داد که تعدادی از این پروتئین ها در رَت (موش)، سگ و انسان عملکرد یکسانی دارند. با وجود شباهت پروتئین های فوق در موجودات مختلف و سگ، پیشبینی میشود که ژن کدکننده این پروتئینها در یادگیری و حافظه در سگ مؤثر باشند که باید در تحقیقات تکمیلی مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها