ارائه تکنیک نوین بر پایه طیف سنجی و تکنیکهایکمومتریک برای انداز ه گیری سریع، ارزان و همزمان مواد مخدر صنعتی متامفتامین(شیشه) و 3،4-متیلن دی اکسی متامفتامین(اکستازی) در مخلوط نمونه ها بدون نیاز به جداسازی

نویسنده

چکیده

مواد مخدر امروزه یکی از مشکلات بسیار مهم در بحث سلامتی بشر است. 4,3 - متیلن دی اکسی متامفتامین که عموما" به نام اکستازی شناخته میشود و متامفتامین که به شیشه معروف میباشد، بعنوان مواد مهیج و توهم آور، دو نوع از مشتقات سنتزی آمفتامین ها میباشند که بطور گسترده ای در بین جوانان استفاده میشوند. در این مقاله، از پردازش سیگنال حاصل از طیف سنجی ماوراء بنفش – مرئی و تبدیل موجک پیوسته جهت آنالیز اسپکتروفتومتری همزمان دو ماده فوق که دارای همپوشانی طیفی گسترده ای میباشند، در مخلوط مواد استفاده شده و با روش اسپکتروفتومتری مشتقی مرتبه اول مقایسه گردیده است. در روش تبدیل موجک، ابتدا خانواده های موجک مختلف و مقیاسهای مختلف جهت بدست آوردن دقت و صحت بیشتر در نتایج بررسی شد و منحنیهای کالیبراسیون با انداز هگیری شدت سیگنال های تبدیل موجک در نقاط عبور صفر رسم شد. در تمام موارد انحراف استاندارد کمتر و میانگین درصد بازیابی رضایت بخش میباشد. هر دو روش با بررسی تکرارپذیری و صحت و خطی بودن مقایسه گردیدند. هر دو روش کم هزینه، دارای درصد خطای پایین و سرعت بالایی میباشد که بعنوان ابزاری قدرتمند، با صحت و حساسیت بالا میتوانند جهت آنالیزهای روزمره در آزمایشگاههای شیمی جنایی، تشخیص هویت، مبادی ورودی و گمرکات کشور و آزمایشگاههای تشخیص طبی مورد استفاده قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها