کشف مواد مخدر و مواد منفجره با سیستم شناسایی MEDDS و سگهای جستجوگر

نویسنده

چکیده

یکی از مشکلات مبارزه با مواد مخدر در جهان، حمل و نقل مواد مخدر بوسیله ی اشیائی است که در آنها مواد مخدر به سبکهای مختلف و غیرقابل رؤیت جاسازی میشوند. کشف مواد مخدر در این جاساز یهای پیچیده، بدون استفاده از ابزار تکنیکی و یا بهره گیری از سگهای موادیاب میسر نیست. بکارگیری سگهای موادیاب مبتنی بر پایه های کاملا علمی است. در این بحث ضمن ارائه روش جدید در استفاده از سگهای موادیاب مقایسه ای اجمالی نیز بعمل خواهد آمد

کلیدواژه‌ها