ترامادول

نویسندگان

چکیده

ترامادول ترکیبی با خاصیت درد زدایی بوده که برای کاهش دردهای بیماران سرطانی، زایمان و ناراحت یهای بعد از عمل جراحی مورد استفاده قرار میگیرد. این ترکیب متعلق به گروه ترکیبات شبه مخدر است. براساس آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر این دارو در بین مواد مخدر مصرفی در ردیف اول مصرف قرار دارد. بر طبق گزار شهای مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارو ها (ADR) سنین بین 20-30 سال بیشترین میزان مصرف را داشته و نیز بیشترین عوارض، برای این سنین گزارش شده است.مصرف بدون تجویز و اعتیادگونه این دارو موجب بروز تشنج، نارسایی کبد، کلیه، مشکلات قلبی- عروقی و مرگ م یشود. به منظور بررسی میزان ترامادول و ترکیبات آن در پلاسما و سیالات موجود در بدن و همچنین میزان آن در ترکیبات دارویی رو شهای مختلفی بکار گرفته م یشوند. از جمله این رو شها میتوان به اسپکتروفوتومتری،HPLC،GC و HPTLC ، جفت شده با فرابنفش ، MS/MS-LC ، الکتروفورز مویین، ولتامتری، فلوئورسانس و پتانسیومتری اشاره کرد. هدف از ارائه این مقاله معرفی ترامادول، روشهای سنتز و تکنیکهای شناخته شده برای شناسایی و اندازه گیری
آن میباشد.

کلیدواژه‌ها