آنالیز قانونی مواد مخدر

نویسنده

چکیده

اعتبار علمی و قانونی مدرک آزمایش مواد مخدر میبایست قابل دفاع بوده تا مؤثر واقع شود. این عمل نیازمند احکام قانونی مناسب، دانش وابسته به خواص دارو شناختی و انتخاب روش آزمایش مناسب است. به علاوه، زنجیره ی حراستی امر بر این میکند تا صحت مدرک به وسیله ی جمع آوری قابل قبول، بسته بندی، مستندسازی و ذخیره
سازی حفظ شود. در این مقاله مروری سعی بر آنست تا در ابتدا ویژگیهای یک آزمایشگاه مناسب برای آزمایش مواد مخدر بررسی و سپس به روشهای اولیه برای ارزیابی مثبت یا منفی بودن نمونه های مواد مخدر پرداخته شود و در پایان نمونه های کانابیس و حشیش را از لحاظ آنالیز قانونی مورد بحث قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها