نقش سازمان ملل در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان

نویسنده

چکیده

امروزه پدیده شوم مواد مخدر پیامدهای مخرب و فاجعه آمیزی در رفتار اجتماعی دولتها و در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی تأثیرات شگرفی به همراه داشته و به همین علت حساسیت جهانی را پدید آورده است. در این میان شاهد آن هستیم که جامعه بین المللی با استفاده از اهرمهای مختلف در پی ریشه یابی و مبارزه با این پدیده بر آمده و در این خصوص اقداماتی نیز داشته است. در این تحقیق با بررسی معضل کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در دنیا
و پرداختن به زوایای مختلف این پدیده و چگونگی و نحوهی ارتباط آن با تروریسم و جرائم سازمان یافته، به تحلیل اقدامات بین المللی و میزان دستیابی به اهداف از پیش تع یین شده به ویژه توسط سازمان ملل پرداخته میشود. هدف از انجام این تحقیق این است که میزان سهم و عزم و ارادهی مجامع بین المللی به ویژه سازمان ملل در مبارزه با مواد مخدر را نسبت به توان، ظرفیت و قابلیتهای موجود تحلیل نموده و میزان اثر بخشی آن را مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها