روش های دفع بی خطر مواد شیمیایی و پیش سازها

نویسنده

چکیده

موادی که در تولید غیرقانونی مواد مخدر )و به طور خاص متاآمفتامین( به کار می روند، مواد شیمیایی شناخته شده ای هستند که پس از کشف، برای نگهداری و جابجایی مشکلاتی را ایجاد میکند. در حال حاضر، رو شهای متنوعی برای دفع بی خطر این مواد وجود دارد که با توجه به شرایط و امکانات انتخاب میشوند . رو شهایی مانند تحویل به شرکتهای مدیریت پسماندهای شیمیایی ، بازیافت/استفاده دوباره ، سوزاندن در هوای باز ، دفن در زیر خاک ، دفن کردن در زیر دریا ،رودخانه ها و دیگر آبراه هها ، دفن در زمینهای دورافتاده ، دفع از طریق سیستم فاضاب ، تبخیر، دفن در زمین مهندسی شده برای دفع و روش هایی مانند ، عملیات شیمیایی ، محفظه گذاری و پایدار سازی ، بی اثرسازی است که برای فرآوری این مواد و آماده ی دفع شدن به کار میروند که در این مقاله به تشریح هرکدام از این روشها و بررسی شرایط انتخاب وکارایی آنها خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها