تعیین وضعیت مدیریت دانش در مرکز تحقیقات پلیس مبارزه بامواد مخدر ناجا

نویسنده

چکیده

ایجاد مزیتهای راهبردی در سازما نهای انتظامی بیش از هر چیز مرهون بهر ه گیری مؤثر از منابع دانشی و پیاده سازی نطام بالنده مدیریت دانش میباشد. تحقیق حاضر درنظر دارد تا با توجه به نقش بی بدیل مدیریت دانش در اعتلای
فعالیتهای دانشی و ارتقاء عملکرد سازمانی، موضوع سنجش عوامل این موضوع را درمرکز دفتر تحقیقات ستاد پلیس مبارزه با مواد مخدر از منظر علمی مورد کنکاش قرارداده و در فرجام کار تصویر روشنی از وضعیت هریک ازعوامل کلیدی موفقیت در پیشبرد این مهم را ترسیم نماید. در این راستا ابتدا با مرور ادبیات تحقیق مجموع های از عوامل کلیدی موفقیت و مؤلفه های مربوط مدیریت دانش شناسایی گردید و سپس در یک اقدام پیمایشی و با بهر ه گیری از تکنیک آماری هر یک از عوامل
کلیدی موفقیت به آزمون گذارده شد. از دیدگاهی فراتر، رهیافتهای منتج از مبانی نظری تحقیق را میتوان به عنوان چارچوب مناسب برای سنجش فرآیند مدیریت دانش در دیگر ستادهای انتظامی مورد استفاده قرارداد.

کلیدواژه‌ها