مقایسه اثرات رفتاری تجویز حاد هروئین خیابانی و هروئین کراک بر زنبور عسل

نویسندگان

چکیده

عواقب حسی و حرکتی مصرف انواع مختلف هروئین خیابانی بر موجودات زنده چندان مشخص نم یباشد. هروئین
کراک یا هروئین استنشاقی مخلوطی حاوی هروئین خیابانی و کافئین است. مصرف این ماده مخدر به دلیل ترس از ایدز،
در سطح جهانی گسترش قابل توجهی یافته است. شباه تهای عملکردی بین سیست مهای کنتر لکننده رفتارهای حسی و حرکتی زنبورعسل با مهره داران نشان داده شده است. در این پژوهش، فارماکوکینیتیک مصرف خوراکی دو فرم مختلف
هروئین خیابانی و هروئین کراک در سیستم اعصاب زنبورعسل توسط MS/CG بررسی شد. سپس، اثر پیش درمانی زنبورها
با دوزهای مختلف خوراکی هر دو نوع هروئین، بر فعالیت حرکتی در میدان باز و آستانه حساسیت به ساکاروز مورد سنجش قرار گرفت. هروئین به دنبال مصرف محلول حاوی هر دو نوع از آن در سیستم اعصاب زنبورهای عسل شناسایی شد. غلظت
-6 منو استیل مورفین در سیستم اعصاب زنبور عسل با میزان هروئین مصرف شده رابط هی مستقیمی نشان داد. آستانه
حسی زنبورهای عسل بدنبال مصرف دوزهای 75 و 5/ 7 میکروگرم هروئین کاهش و پس از مصرف 5/ 7 نانوگرم آن افزایش
یافت ) 05 / p>0 (. هروئین استنشاقی در دوز 100 و 10 میکروگرم سبب افزایش و در دوز 1نانوگرم سبب کاهش آستانه حسی
زنبورهای عسل شد ) 05 / p>0 (. هروئین خیابانی در دوز 75 میکروگرم مسافت طی شده زنبورها را کاهش و در دوزهای 75 تا 5/ 7 نانوگرم آن را افزایش داد. همچنین این ترکیب زمان ب یحرکتی و تمایل به رفتن به سطوح بالای میدان باز زنبورها
را افزایش داد. اثرات حاد حسی مصرف هروئین کراک در مقایسه با هروئین خیابانی کمتر بود. هروئین استنشاقی بر زمان
ب یحرکتی زنبورها اثری نداشت، ولی باعث افزایش مسافت طی شده و حرکات عمودی زنبورها در میدان باز شد. هروئین
کراک به دلیل اثرات نامطلوب حاد حسی و حرکتی کمتر در مقایسه با هروئین خیابانی بر زنبور عسل برای تربیت حشرات
ردیاب مناس بتر است. گرچه اثرات رفتاری هروئین کراک مشابه با هروئین است، ولی بدلیل درگیر کردن سیست مهای
عصبی دوپامینی، آدنوزینی و اپیوئیدی به طور همزمان م یتواند وابستگی ماندگارتری بر مصرف کنندگان بر جای بگذارد.

کلیدواژه‌ها