قاچاق مواد مخدر،استراتژی های مبارزه با مواد مخدر و تروریسم

نویسنده

چکیده

همگان معتقد است قاچاق بین المللی مواد مخدر به تجدید نیروی تروریسم کمک می کند. از سال 2001 سیاست های
مبارزه با مواد مخدر به شکل فزاینده ای در جنگ با تروریسم استفاده شده اند. این تحقیق به صورت تجربی رابطه میان
قاچاق مواد مخدر و تروریسم را واکاوی کرده و همچنین بررسی می کند آیا تلاشهایی که در راستای توقیف و ریشه کن سازی
تروریسم و مواد مخدر انجام می شود ، فعالیت تروریستی داخلی و بین المللی را کاهش میدهد یا خیر؟ این مطالعه نشان می
دهد که تولید غیر قانونی مواد مخدر و قیمت های عمده فروشی مواد افیونی و کوکایین، شاخصه های مهمی هستند که تاثیر
مستقیم برحملات تروریستی داخلی و بین المللی دارند. در حالیکه ریشه کن سازی و توقیف مواد مخدر، شاخصه های قابل
توجهی با تاثیر معکوس برای رشد تروریسم می باشند. این تحقیق با اشاراتی بر مضامین یافته ها، نتیجه گیری می کند.

کلیدواژه‌ها