پول شویی:اهداف،ماهیت و جرائم منشا آن

نویسنده

چکیده

از جمله خطرناک ترین جرایمی که به سبب ماهیّت سازمان یافته و فراملّی بودن خود آثار زیا نباری برای جامعه دارد،
جرم پو لشویی است که از اواسط ده هی هشتاد مورد توجه سازمان های بین المللی قرار گرفته شد. تطهیر پول
فرآیندی است که طی آن درآمدهای غیرقانونی را قانونی جلوه م یدهند.تطهیرکنندگان پول اهداف و مقاصد گوناگونی را
از جمله فرار از تعقیب، فرار از مصادره اموال، فرار از مالیات دنبال م یکنند.پول شویی دارای ویژگی های از جمله سازمان
یافته و فراملی بودن دارد، درآمدهای حاصل از جرم پو لشویی از جرایم منشأ از قبیل کلاهبرداری، ارتشاء، قاچاق و ...
به دست آمده که مبتا به ترین آنها، پول حاصل از فروش مواد مخدر است. در این مقاله سعی شده است تا جرائم
منشا پول شویی و ویژگی های آن مورد بررسی قرارگیرد و این نتیجه به دست آید که تطهیر پول دارای جرائم منشا
از جمله مواد مخدر است و این جرم دارای ویژگی سازمان یافته و فراملی می باشد.

کلیدواژه‌ها