نقش آمار در آینده پژوهی و وضعیت آماری پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا

نویسندگان

چکیده

آینده پژوهی به عنوان ابزاری کار آمد در پیش بینی و برنامه ریزی آینده ناگزیر از به کار گیری رشته های مختلف علمی است.
در میان این علوم، آمار نقشی تعیین کننده دارد و در کنار زمینه هایی مانند داده کاوی و نظایر آن، به بررسی روندها وشناخت
الگوها که دو گام مهم در فرآیند آینده پژوهی هستند، م یپردازد. متاسفانه با یک مرور اجمالی در فعالیتهای علمی صورت گرفته
در زمینه آینده پژوهی ، مهجور بودن آمار در آنها کاما به چشم می خورد . این موضوع علل مختلفی دارد که در این نوشتار
تا حدودی به آن پرداخته شده است . همچنین به ارتباط آمار و آینده پژوهی و کاربرد آنها در پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
نیز پرداخته م یشود . مصادیق عینی تری از تحلیل های آماری و استفاده آن در آینده پژوهی وجود دارد که به علت طولانی
شدن مطلب در قسمتهای دیگری به آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها