SSMو متدولوژی سیستم نرمSDبررسی سیاست های مبارزه با مواد مخدر با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

نویسنده

چکیده

مواجه با مسائلی که دارای پیچیدگی ساختاری بوده و ذینفعان مختلف دیدگاههای متفاوتی نسبت به آن دارند،موجب افزایش به کارگیری متدولوژی سیستم نرم یا SSM در حل مسائل مدیریتی شده است. از سویی دیگر نواقص این رویکرد در فاز مدل سازی و شناسایی تغییرات مطلوب و امکان پذیر،انگیزه ای برای بهره گیری از نقشه شناختی یا CM و رویکرد پویایی شناسی سیستم SD ایجاد نموده است. در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد ترکیبی SD و SSM نواقص بکارگیری منفرد هر مدل را در فاز مدل سازی مسئله برطرف نموده و با ایجاد یک هم افزایی به مدل سازی هرچه بهتر سیستم کنترل قاچاق مواد مخدر که سیستمی پیچیده و غیر ساختار یافته است کمک نموده است. این پژوهش با رویکرد مدل تلفیقی و استفاده از تکنیک شبیه سازی نگاشت شناختی و پویایی شناسی سیستم در اتخاذ تصمیمات راهبردی کمک موثری نموده و رفتار متغیرهای گوناگون مدل را در طول زمان پیش بینی نموده است.

کلیدواژه‌ها