جغرافیای جرم مواد مخدر صنعتی درحوزه استحفاظی شهرستان کرج سال 1390

نویسندگان

چکیده

رابطه مکان و جرم از مقوله هایی است که همواره مد نظر افسران پلیس و جرم شناسان بوده است، جرم در بستر مکان و
زمان رخ می دهد و این بستر ضمن اینکه محل و مکان وقوع بزه است به نحوی تسهیل کننده بزه کاری می شود، با تولد
پلیس استفاده از دست آوردهای علم جغرافیا به عنوان بستر کار فعالیت پلیس مد نظر قرار گرفت . دراین پایان نامه جغرافیای
جرم مواد مخدر صنعتی درشهر کرج مورد بررسی قرارگرفت. تحقیق حاضر از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و
تحلیل یک تحقیق- توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که سعی پژوهشگر بر این است تا به یک مساله و پرسش واقعی که
در عمل وجود دارد طی یک فرایند تحقیق پاسخ دهد. جامعه آماری شامل کلیه پرونده های کشف مواد مخدر صنعتی به
میزان بالای 5گرم م یباشند که در دوره یکساله سال 1390 مورد بررسی قرار گرفتند. به علت محدود بودن تعداد پرونده ها
برای نمون هگیری در این تحقیق از روش تمام شمار استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داد ههای بدست آمده با استفاده از آمار
توصیفی انجام شده و از انواع آزمون های آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن در محاسبه و اولویت
دهی عوامل مؤثر بر توزیع مواد مخدر صنعتی استفاده شده است که پس ازبررسی داده ها نتایج نشان داد :
1(بیشتر کشفیات شیشه در شهرستان کرج مربوط به نقاط مرکزی این شهرستان است وکشفیات شیشه در حاشیه این
شهرستان کمتر از کشفیات شیشه در مرکز شهر است . 2( جمع کشفیات شیشه در نقاط مرکزی شهرستان کرج با جمع
کشفیات شیشه در نقاط حاشیه ای شهرستان کرج با یکدیگر ارتباط معناداری مثبت دارند. 3( بابررسی ومقایسه مناطق مورد
72/ نظر مشخص می شود میانگین کشفیات موارد درمناطق مرکزی شهر کرج ازدومنطقه دیگر بیشتر است و با میانگین 84
54 دررتبه / 68 دررتبه دوم قراردارد وازطرفی حومه کرج با میانگین 67 / دررتبه اول قراردارد و شهر و حاشیه کرج با میانگین 66
سوم قراردارد.

کلیدواژه‌ها