تشخیص داروهای غیر مجاز در فرآورده های لاغری موجود در ایران

چکیده

در این مقاله حضور احتمالی 26 دارو و ترکیب شیمیایی غیر مجاز در فرآورده های گیاهی لاغری مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به افزایش مبتلایان به اضافه وزن و چاقی مصرف این فرآورده ها و در نتیجه تولید و واردات آن ها نیز رو
به ازدیاد بوده است. 12 گونه فرآورده لاغری که از سوی تولید کننده ها و عرضه کننده ها به عنوان محصولات گیاهی
معرفی می شوند از نقاط مختلف شهر تهران تهیه شده به لحاظ حضور داروهای غیر مجاز مورد مطالعه قرار گرفتند.
داروهای مورد بررسی با توجه به گزارش های موجود در ارتباط با حضور در فرآورده های گیاهی لاغری و هم چنین
اهمیت و مخاطرات مصرف کنترل نشده آن ها انتخاب شدند. این داروها به چهار دسته کلی مخدرها و مسکن ها، بی
اشتها کننده های عصبی، ضد اضطراب ها و ضد افسردگی ها قابل تقسیم بندی هستند. پس آماده سازی نمونه های
تهیه شده )به صورت قرص و کپسول( و انجام مراحل استخراج، از دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی برای
تشخیص و تایید حضور داروها استفاده شد. هم چنین با توجه به لزوم انجام مشتق سازی در مورد برخی از داروها، تمام
نمونه ها با استفاده از واکنشگر سیلیله کننده طی مراحل آماده سازی نمونه، مشتق سازی شده مجدداً آنالیز شدند. نتایج
آنالیز و تحلیل نتایج به دست آمده نشان داد که بخش اعظم فرآورده های مورد مطالعه حاوی داروی بسیار خطرناک و
ممنوع سیبوترامین بودند. هم چنین حضور کافئین در بیش تر این فرآورده ها مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها