دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شیوه‌های پیشگیری پلیس از جرایم خرید و فروش مواد مخدر و روانگردان در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

مجید کریمی؛ سید عبدالهادی شجاع؛ مهدی محمدی؛ ابراهیم قربانی


2. اثربخشی برنامه های آموزش مهارت های زندگی بر تغییرنگرش نسبت به سوء مصرف مواد مخدر و سلامت روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

حمید عبدعلی