تعداد مقالات: 139
1. TTTTT

دوره 4، شماره 1415، پاییز 1391، صفحه 1-10


5. مقایسه اثرات رفتاری تجویز حاد هروئین خیابانی و هروئین کراک بر زنبور عسل

دوره 5، شماره 1617، بهار 1392، صفحه 10-27

مجید حسن پورعزتی؛ اکبر معصومی شاهی


7. بررسی عوامل موثر بر کارایی سگ های موادیاب در کشفیات مواد مخدر سال91

دوره 6، شماره 2021، بهار 1393، صفحه 11-23

سید هاشم حسینی خواه؛ تهمینه باهری


9. تعیین پروفایل هروئین

دوره 7، شماره 2627، پاییز 1394، صفحه 11-19

صمد رنجکش


11. تعیین پروفایل ناخالصی نمونه‌های شیشه (متامفتامین) توسط تکنیک‌های کروماتوگرافی(GC-MS)، استخراج مایع- مایع (LLE) و میکرو استخراج فاز جامد از فضای فوقانی (HS-SPME)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 11-21

نفیسه شکاری، دکتر مریم وثوق، زهرا منجزی، دکتر تهمینه باهری، دکتر کوروش تبار حیدی


13. بررسی ساختار ژن BDNF در سگهای مالینویز مرکز سپکا

دوره 10، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 11-16

علی اکبر مسعودی، محمد فلاحی شاه آبادی، رسول واعظی ترشیزی


18. بررسی تأثیر بوهای انحرافی بر عملکرد سگ های مواد یاب پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا

دوره 10، شماره 36، بهار 1397، صفحه 13-24

غلامعلی قدیمی مقدم، عیسی کاکویی دینکی، نادر آزادی


21. بررسی عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مصرف مواد مخدر ( مطالعه موردی دانشگاه پیام نور واحد رضوانشهر )

دوره 11، شماره 40، بهار 1398، صفحه 91-113

علیرضا عباسی؛ عادل سجودی؛ معصومه طالبی دلیر؛ آمنه احمدی